Phân phối chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 năm học 2018- 2019.