Đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho ngành Giáo dục huyện Tuy An, từng bước xóa khoảng cách