Về chủ trương cho các trường trang bị phần mềm quản lý thu học phí.