V/v tiếp tục tăng cường tổng vệ sinh diệt bọ gậy phòng, chống dịch bệnh SXH.